(+420) 257 320 139

(+420) 123 456 789

(+420) 123 456 789

Adresa: Nádražní 76, 150 00 Praha 5

E-mail: kalmar@kasparaero.cz

Fax: (+420) 257 322 226

OBCHODNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecně Dodávky výrobků a služeb společnosti Kašpar a synové – strojírna Kalmar s.r.o. se řídí zejména dále uvedenými všeobecmými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nejsou akceptovány. Změny práv a povinností kupujícího vyplývající z kupní smlouvy možné výhradně s písemným souhlasem prodávajícího. Platné právo Obchodní podmínky a obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí dle práv České republiky. Jiná národní práva, stejně jako mezinárodní právo, jsou ze vztahu vyloučeny. Ceny Ceny uvedené v našem katalogu jsou nezávazné. Pokud by nastala změna ceny dle katalogu, bude kupujícímu její změna sdělena písemně a ponechána lhůta 7 dní k odstoupení od kupní smlouvy. Po uplynutí 7 dní je považována cena za schválenou..Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, balení, přepravy a pojištění zboží. Cenové nabídky mohou být překročeny o max.20%. Omyly a chyby tisku si vyhrazujeme. Prosím sledujte aktualizované ceny na www.kasparaero.cz. Dodací podmínky Částečné dodávky a částečné plnění jsou povoleny. Každá částečná dodávka a částečné pnění jsou v tom případě samostatné dodávky a plnění . Všechno zboží bude okamžitě po jeho vyrobení dodáno. Námi stanovené termíny dodání jsou nezávazné. Zboží je zasíláno na náklady a nebezpečí kupujícího. Za poškozené a pozdě doručené zboží nepřebíráme odpovědnost, ani za následky. Na písemnou žádost kupujícího může být zboží na jeho náklady pojištěno. Poškození zboží přepravou musí být okamžitě sděleno předávající osobě přepravce. Pokud kupující odmítne zboží převzít, je povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé přepravou a 10% kupní ceny. Platební podmínky Plnění se provádí na fakturu se splatností 14 dní pokud není dohodnuto jinak, veškeré bankovní poplatky hradí kupující. Šeky nejsou přijímány. Při nezaplacení v uvedeném termínu si vyhrazujeme právo účtovat penále z prodlení. Kupující není oprávněn z důvodu sporného plnění zadržovat platbu nebo uplatňovat neoprávněné požadavky. Vlastnické právo Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.Pokud kupující předá zboží další osobě v souvislosti s jeho obchodní činností, zůstává přesto stále majetkem prodávajícího. Na žádost kupujícího se může prodávající vzdát svého vlastnického práva, pokud kupující doloží odpovídající záruku. Poskytnutá záruka Na námi dodávané zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu, počínající obdržením zboží. Kupující má jako první nárok na odstranění závady (opravou nebo výměnou) a teprve poté nárok na ostoupení od smlouvy. Automatický nárok na výměnu zboží kupující nemá. Pro opravy platí: A) Kupující musí neprodleně po zjištění závady tuto písemně sdělit prodávajícímu. Na díly pužité k opravě platí záruční doba dle původní kupní smlouvy. B) Nárok na záruku zaniká, pokud kupující neoznámil závadu na zboží a přesto jej používal, zboží používal neopdovídajícím způsobem, přetěžoval nebo jakkoliv upravoval, do dodaného zboží namontoval další díly, které prodávající neschválil, nerespektoval návod obsluhy a údržby, dokumentaci dodanou se zbožím. Přirozené opotřebení je vyloučeno ze záruky. Prodávající neručí za kompatibilnost ve spojení se zbožím jiných výrobců. C) Vrácení zboží v záruce může být provedeno pouze v případě, že kupující předem zaslal prodávajícímu číslo faktury a popis závady zboží. Dále musí kupujícímu dát příležitost prodávajícímu k vyzvednutí zboží. K zásilce musí být přiložena kopie faktury. Zboží zaslané zpět bez předchozí dohody nebude přijato. Pokud bude během záruční doby zboží neoprávněně zasláno prodávajícímu, budou náklady tím vzniklé včetně přepravy přeúčtovány kupujícímu. Pro zakázkovou výrobu platí: Díly jsou vyráběny dle zákazníkem předané výkresové dokumentace. Za případné chyby v dokumentaci nese odpovědnost zákazník. V případě změn norem materiálů dílu je v nabídce vždy uveden námi nabízený ekvivalent. Potvzením nabídky zákazník akceptuje uvedený ekvivalent materiálu. Pro netolerované rozměry standardně používáme normu ČSN ISO 2768-mK. Ostatní normy na výkresech vždy převádíme do nejbližší podobné ČSN EN normy. Povrchové úpravy zajišťujeme dle norem ČSN EN 1403, ČSN EN ISO 2081, ČSN EN ISO 7599. V případě požadavku výroby dle jiních norem, je třeba toto specifikovat požadavkem v objednávce. Vrácení zboží U zboží prodaného mimo ČR je vrácení zboží možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pro koncové zákazníky z ČR platí: každý výrobek, který zakoupíte můžete bez udání důvodu během 14-ti dnů nepoužitý a nepoškozený vrátit. Vrácení zboží musí být oznámeno předem písemně. Pokud kupující nedoručí zboží prodávajícímu sám, nechá je prodávající vyzvednout přepravní službou.. Prosíme přiložte do zásilky kopii faktury a poznačte, které zboží na základě 14-ti denní lhůty vracíte, kupní cena je pak zpravidla vrácena formou dobropisu nebo jiným, předem dohodnutým způsobem, zásadně však v rozsahu ČR. Z hodnoty zboží bude odečtena částka za přepravu k prodávajícímu. Teprve po doručení zboží k prodávajícímu se stává kupní smlouva/faktura neplatnou. Podmínkou vrácení kupní ceny je zaslání zboží v nepoškozeném stavu, dle povahy zboží v neporušeném obalu. Právo na vrácení zboží je pouze na množství, obvyklé pro koncovou potřebu. U zboží vyrobeného na zakázku nemá žádný kupující právo na vrácení. Pokud je kupujícím osoba, zabývající se prodejem nebo zpracováním dodaného zboží, nevzniká právo na vrácení zboží v uvedené lhůtě. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na určení podmínek vrácení zboží. Odpovědnost Odpovědnost zákonných zástupců a pracovníků prodávajícího vůdčí kupujícímu je až na případe hrubé nedbalosti vyloučena. Námi dodávané díly jsou určeny pro sportovní létající zařízení, které je provozováno na vlastní nebezpečí kupujícího (s vyjjímkou dílů se stanovenou metodikou zkoušek). Z tohoto důvodu odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody na zdraví a mejetku způsobené používáním těchto dílů. Místo plnění, místo soudu Místem plnění je sídlo prodávajícího. Pro případné soudní spory mezi kupujícím a prodávajícím je vždy příslušný soud v místě prodávajícího. Ochrana dat Kupující souhlasí s použitím jím sdělených informací o své osobě v databázi prodávajícího. Prodávající se zároveň zavazuje tyto informace opatrovat jako důvěrné a neposkytovat je třetí osobě. Neplatnost Při neplatnosti některého z ustanovení obchodních podmínek zůstavají ostatní ustanovení platná. Kašpar a synové-strojírna Kalmar s.r.o., platnost od 1.2.2017