(+420) 257 320 139

(+420) 123 456 789

(+420) 123 456 789

Adresa: Nádražní 76, 150 00 Praha 5

E-mail: kalmar@kasparaero.cz

Fax: (+420) 257 322 226

OBCHODNÍ ŘÁD

KAŠPAR A SYNOVÉ - STROJÍRNA KALMAR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


 I. Úvodní ustanovení

Dodávky zboží a služeb společnosti KAŠPAR A SYNOVÉ - STROJÍRNA KALMAR, s.r.o., se sídlem Nádražní 39/76, PSČ 15000, Praha 5, IČO: 251 11 256 (dále jen „Prodávající“), se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a platí pro veškeré dodávky zboží, služeb (dále jen „Zboží“) a jiné obchodní vztahy mezi Prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu s Kupujícími.

Všeobecné obchodní podmínky Kupujícího nejsou akceptovány.

Odchylná ujednání od těchto VOP jsou možná pouze písemně a se souhlasem Prodávajícího, např. dodatkem ke kupní smlouvě. Taková odchylná ujednání mají před zněním VOP přednost.

Je-li kupní smlouva uzavírána se spotřebitelem, uplatní se v plném rozsahu kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ve výrobě Zboží i po uzavření kupní smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, vzhledem k novým technickým a vědeckým poznatkům a/nebo novým požadavkům stanoveným právními předpisy.

 II. Proces sjednání kupní smlouvy

Proces sjednání konkrétní kupní smlouvy je tvořen následujícími dokumenty v níže uvedeném pořadí:

(1) poptávka Kupujícího;

(2) nabídka Prodávajícího;

(3) potvrzení nabídky Kupujícím.

Dojde-li k potvrzení nabídky ze strany Kupujícího, pak je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto VOP. Kupující i Prodávající si mohou sjednat jiný způsob uzavření kupní smlouvy.

 III. Ceny

Kupní cena uvedená v našem katalogu, který je dostupný na internetových stránkách www.kasparaero.cz, je pouze informativní. Definitivní kupní cena je stanovena konkrétní kupní smlouvou.

Kupující souhlasí, že zaplatí kupní cenu, aniž by si Zboží před uzavřením kupní smlouvy řádně prohlédl.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a nákladů na balení, přepravu, cla, poplatky za skladování, pojištění Zboží apod. Prodávající nemá povinnost Zboží celně odbavit.

Kupující prohlašuje, že na sebe v plném rozsahu přebírá nebezpečí změny okolností, a proto se nemůže domáhat práv dle ust. § 1765 a následujících Občanského zákoníku. Práva Prodávajícího tímto nejsou dotčena.

 IV. Dodací podmínky

Částečné dodávky a částečná plnění jsou povolena. Každá částečná dodávka a částečné plnění se v tom případě považují za samostatné dodávky a plnění. Všechno Zboží bude po jeho vyrobení bez zbytečného odkladu dodáno. Námi stanovené termíny dodání jsou nezávazné. Zboží je zasíláno na náklady a nebezpečí Kupujícího. Za Zboží poškozené při přepravě a pozdě doručené Zboží nepřebíráme odpovědnost, ani za následky takto poškozeného nebo pozdě doručeného Zboží. Na písemnou žádost Kupujícího může být Zboží na jeho náklady pojištěno. Poškození Zboží přepravou musí být okamžitě sděleno předávající osobě přepravce.

 V. Přechod nebezpečí

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího již převzetím Zboží v případě osobního odběru, nebo předáním Zboží prvnímu dopravci v případě dodání Zboží přepravní nebo jinou obdobnou službou.

Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží v místě plnění v případě osobního odběru, přičemž byl na termín předání Prodávajícím včas upozorněn, přechází nebezpečí škody na Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající umožnil Kupujícímu se Zbožím nakládat.

Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

 VI. Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně případných dalších poplatků (např. balení, přepravy, cla, poplatků za skladování, pojištění Zboží apod.) a DPH do data splatnosti uvedeného na faktuře. Fakturu lze zaslat elektronicky nebo poštou, jejíž přijetí Kupující bez zbytečného odkladu písemně Prodávajícímu potvrdí. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, je splatnost faktury čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícím Kupujícímu.

Kupující není oprávněn započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči Prodávajícímu. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky vůči Prodávajícímu třetí osobě. Prodávající je oprávněn započíst vůči Kupujícímu jakékoliv peněžité nároky a případně postoupit pohledávku na třetí osobu.

Je-li Kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, náleží Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení. Pokud dojde k prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo zákonného úroku z prodlení, je Prodávající oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného Zboží, a to buď úplně, nebo alespoň do úplného uhrazení kupní ceny nebo úroku z prodlení. Povinnost Kupujícího uhradit tyto dlužné částky tím není dotčena.

 VII. Výhrada vlastnictví

Prodávající a Kupující v souladu s § 2132 Občanského zákoníku sjednávají výhradu vlastnického práva Prodávajícího, a to až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

 VIII. Poskytnutá záruka

Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců, nebo do dosažení 200 provozních hodin podle toho, co nastane dříve. Záruka za jakost počne běžet den následující po dni dojití Zboží do místa určení. Návod (jak je definován níže) může stanovit zvláštní dobu záruky za jakost.

Kupující se zavazuje písemně na emailovou adresu kalmar@kasparaero.cz bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dní) oznámit Prodávajícímu všechny zjištěné vady či nedostatky (dále jen „Reklamace“), v opačném případě zaniká nárok na jejich odstranění či opravu.

Prodávající vždy spolu s jednotlivým Zbožím dodá Kupujícímu informaci, ke kterým účelům je Zboží určeno, resp. do jakých sportovních létajících zařízení smí být vzhledem k jeho technickým specifikacím či jiným (výrobním) podmínkám stanoveným výhradně Prodávajícím, zabudováno (dále jen „Návod“).

Návod je dostupný na internetových stránkách www.kasparaero.cz. Nebude-li Návod ke konkrétnímu Zboží na internetových stránkách Prodávajícího zveřejněn, Kupující je povinen oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu.

Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně prohlašuje, že se s tímto Návodem před užitím Zboží seznámí a bude Zboží užívat výlučně v souladu s Návodem.

Kupující nemá právo uplatnit Reklamaci v případě, že neinformoval Prodávajícího o skutečnosti, že Návod ke konkrétnímu Zboží není umístěn na internetových stránkách Prodávajícího.

Kupující má právo na Reklamaci dle tohoto článku VIII. pouze v případě, že řádně prokáže, že Zboží užíval v souladu s Návodem. Tato povinnost bude splněna zejména tak, že bude ve sportovním létajícím zařízení nainstalován letový zapisovač nebo jiný systém na zaznamenávání nejdůležitějších parametrů letu, přičemž takový záznam bude Prodávajícímu poskytnut v nepozměněné podobě.

Záruka za jakost se nevztahuje zejména na případy, kdy závada nebo poškození Zboží vzniklo:

o běžným opotřebením Zboží způsobené jeho používáním a/nebo mechanickým poškozením;

o nedovolenými zásahy do Zboží a úpravy Zboží provedené Kupujícím v rozporu s Návodem, vznikla-li vada v důsledku tohoto zásahu či úpravy;

o užíváním v rozporu s Návodem; užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;

o je-li Zboží a/nebo létající sportovní zařízení, v/na němž je Zboží Kupujícím užito nebo provozováno v rozporu s relevantními obecně závaznými, ať již českými nebo cizozemskými, právními předpisy, včetně pravidel vydávaných leteckými asociacemi či jinými subjekty civilního letectví, zejména Leteckou amatérskou asociací;

o poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

o vady Zboží vyplývající z výkresu, návrhu nebo specifikace dodané nebo požadované Kupujícím;

o paděláním dokladů – daňový doklad vykazuje známky provedených změn nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v daňovém dokladu.

V případě Reklamace je Kupující povinen po předchozí dohodě s Prodávajícím zaslat reklamované Zboží na adresu sídla Prodávajícího, neurčí-li Prodávající jinak. Zásilka musí obsahovat:

o kompletní balení reklamovaného Zboží tak, aby nemohlo dojít k poškození Zboží během přepravy;

o kopii dokladu o nákupu Zboží;

o podrobný popis závady;

o kontaktní údaje Kupujícího nezbytné pro vyřízení reklamace (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní kontakt);

o upřednostňovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva, doplnění toho, co chybí, odstoupení od kupní smlouvy) - provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Prodávající vyřídí Reklamaci bez zbytečného odkladu a zavazuje se v případě oprávněné Reklamace vadu Zboží zdarma zejména opravit, vadné Zboží vyměnit nebo poskytnout slevu z kupní ceny. Volba mezi těmito právy přísluší Prodávajícímu. V případě opakované uznané Reklamace stejného Zboží (alespoň třikrát) má Kupující právo odstoupit od smlouvy. Reklamované Zboží bude po vyřízení Reklamace odesláno na adresu Kupujícího prostřednictvím přepravní služby. Kupující se zavazuje reklamované Zboží od přepravce převzít.

 IX. Zakázková výroba

Díly jsou vyráběny dle Kupujícím předané výkresové dokumentace. Za případné chyby v dokumentaci nese odpovědnost Kupující. V případě změn norem materiálů dílu je v nabídce vždy uveden námi nabízený ekvivalent. Potvrzením nabídky Kupující akceptuje uvedený ekvivalent materiálu. Pro netolerované rozměry standardně používáme normu ČSN ISO 2768-mK. Ostatní normy na výkresech vždy převádíme do nejbližší podobné ČSN EN normy. Povrchové úpravy zajišťujeme dle norem ČSN EN 1403, ČSN EN ISO 2081, ČSN EN ISO 7599. V případě požadavku výroby dle jiných norem, je třeba toto specifikovat požadavkem v objednávce.

 X. Odstoupení od smlouvy do 14 dnů při koupi mimo obchodní prostory

Kupující – spotřebitelé (dle § 419 OZ) mají právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a Zboží během 14 dnů nepoužité, nepoškozené a dle povahy Zboží v nepoškozeném obalu vrátit. Odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží musí být oznámeno předem písemně na emailovou adresu kalmar@kasparaero.cz.

K zásilce s vráceným Zbožím Kupující - spotřebitel přiloží kopii faktury a poznačí, které Zboží vrací. Kupní cena je pak zpravidla vrácena formou dobropisu nebo jiným, předem sjednaným způsobem. Přepravu k Prodávajícímu hradí Kupující.

Toto právo dle čl. X nepřísluší Kupujícímu – spotřebiteli u Zboží vyrobeného nebo upraveného na zakázku.

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pro vyloučení všech pochybností toto právo dle čl. X nepřísluší Kupujícímu, který je podnikatelem (dle § 420 OZ).

 XI. Odstoupení od smlouvy z dalších důvodů

Poruší-li některá ze smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, má druhá smluvní strana právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s konkrétním odstoupením od kupní smlouvy.

Podstatným porušením kupní smlouvy na straně Kupujícího se rozumí zejména (i) nepřevzetí Zboží do 14 pracovních dnů od oznámení, že je Zboží připraveno k převzetí nebo bezdůvodné nepřevzetí Zboží od dopravce nebo (ii) nezaplacení kupní ceny nebo úroků z prodlení v souladu s kupní smlouvu.

Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího (zejména v případě prohlášení konkurzu či vstupu do likvidace či zahájení insolvenčního řízení) nebo při prodlení Kupujícího s placením jakékoliv pohledávky Prodávajícího po dobu delší než 30 kalendářních dnů, je Prodávající oprávněn prohlásit všechny stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. Prodávající je oprávněn zadržet i dosud nesplněné dodávky a má právo odstoupit ze všech kupních smluv, aniž by to znamenalo porušení jeho smluvních povinností.

 XII. Odpovědnost

Prodávající, společnost KAŠPAR A SYNOVÉ - STROJÍRNA KALMAR, s.r.o., vyrábí a dodává díly určené pro sportovní létající zařízení, která jsou provozována na vlastní nebezpečí konečného provozovatele takového sportovního létajícího zařízení.

Kupující se zavazuje, že Zboží bude užívat a/nebo provozovat výlučně v souladu s Návodem, a zároveň s relevantními obecně závaznými právními předpisy, včetně pravidel vydávaných leteckými asociacemi či jinými subjekty civilního letectví, zejména (nikoliv však výlučně) Leteckou amatérskou asociací.

Pokud Kupující Zboží dále zcizuje, pak se tento zavazuje, a zároveň prohlašuje, že zajistí, aby byl další kupující, kterému Zboží zcizil, řádně a v plném rozsahu seznámen s Návodem. Kupující se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat, aby zajistil, že Zboží bude užito a/nebo provozováno v souladu s Návodem i dalšími kupujícími. Smluvní strany prohlašují, že tuto Kupující povinnost splní, pokud Návod začlení do svých manuálů, návodů nebo jakýchkoliv jiných informačních materiálů, které jsou prokazatelně poskytovány dalším kupujícím.

Kupující výslovně prohlašuje a zavazuje se, že v případě, že užije a/nebo provozuje Zboží v rozporu s Návodem a/nebo s relevantními obecně závaznými právními předpisy, včetně pravidel vydávaných leteckými asociacemi či jinými subjekty civilního letectví, zejména Leteckou amatérskou asociací nebo nevyvine veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat, aby zajistil, že Zboží bude užito a/nebo provozováno v souladu s Návodem i dalšími kupujícími, je povinen Prodávajícího zprostit jakékoliv odpovědnosti a/nebo jakýchkoliv případných nároků vyplývajících z povinnosti nahradit škodu způsobenou vadou výrobku, ve kterém bylo Zboží užito a/nebo provozováno v rozporu s tímto článkem XII.

Kupující se zavazuje, že v případě, že bude tento jakkoliv upravovat a/nebo instalovat Zboží svépomocí, tak Kupující provede veškeré nezbytné testy a/nebo zkoušky za účelem zjištění, zda Zboží odpovídá létajícímu sportovnímu zařízení (nebo jeho části), pro které bylo určeno v souladu s Návodem. Kupující a Prodávající si sjednávají, že v případě, že Kupující byť i z nedbalosti upraví a/nebo instaluje Zboží svépomocí na sportovní létající zařízení bez řádného testu a/nebo kontroly v rozporu s Návodem dle předchozí věty, pak se vylučuje povinnost Prodávajícího k náhradě újmy.

 XIII. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího. Není-li v kupní smlouvě nebo v těchto VOP stanoveno jinak, platí doložka „EXW“ Nádražní 39/76, PSČ 15000, Praha 5, v souladu s mezinárodními standardními obchodními podmínkami INCOTERMS 2020.

 XIV. Rozhodné právo

Veškeré smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle právního řádu České republiky.

 XV. Soudní příslušnost

Pro spory mezi Prodávajícím a Kupujícím ze všech smluvních vztahů je příslušný soud v sídle Prodávajícího. Práva spotřebitelů nejsou tímto ujednáním dotčena.

 XVI. Změna VOP

Prodávající si tímto vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Změna VOP Vám bude oznámena emailovou zprávou s dostatečným předstihem, nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny VOP. V případě, že Kupující nesouhlasí se změněným zněním VOP, má právo až do okamžiku nabytí účinnosti změny VOP od kupní smlouvy odstoupit, a to tak, že písemně jako odpověď na emailovou zprávu, kterou byla změna VOP oznámena, projeví svou vůli od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení bude účinné den následující po dni doručení projevu vůle Kupujícího o odstoupení od smlouvy. Neprojeví-li Kupující vůli od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku nabytí účinnosti změny VOP, stanou se VOP ve změněném znění nedílnou součástí kupní smlouvy.

 XVII. Vyšší moc

Prodávající je oprávněn pozastavit plnění svých povinností z kupní smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za případy Vyšší moci se považují zejména stávka, epidemie, zastavení dodávek způsobené přerušením nebo omezením obchodních tras - ať už lodních, leteckých či pozemních, mimořádné a nepředvídatelné zastavení dodávek vstupních materiálů, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka (vyhlášená či nevyhlášená), revoluce, povstání a embargo a/nebo vládní nařízení či jiná opatření výkonné moci znemožňující řádný provoz Prodávajícího. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění sankcí proti Prodávajícímu postiženého Vyšší mocí. Prodávající musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Kupujícímu a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než čtyřicet pět (45) pracovních dnů je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 XVIII. Závěrečná ustanovení

K obchodním zvyklostem a obchodní praxi mezi smluvními stranami kupní smlouvy, zachovávanými obecně nebo v daném odvětví se nepřihlíží.

Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahují-li tyto VOP mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení.


 

KAŠPAR A SYNOVÉ - STROJÍRNA KALMAR, s.r.o., platnost a účinnost od 1. května 2022.